Office social commun Bettembourg, Frisange et Roeser
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous

Informations Aides Sociales

Bienvenu sur le site de l’Office Social Commun Bettembourg, Frisange, Roeser.

L’État luxembourgeois et de nombreuses communes proposent des aides financières. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas :

 • ce qu’ils peuvent demander ;
 • où ils peuvent demander ;
 • comment ils peuvent demander les différentes

Pour vous donner une vue d’ensemble, notre Office Social Commun Bettembourg, Frisange, Roeser met ce document à votre disposition.

Si vous êtes résidents dans une localité des communes de Bettembourg, Frisange ou Roeser et que vous avez besoin d’aide pour traiter les demandes, il vous suffit de nous contacter.

Nous serons heureux de vous accompagner à travers les différentes démarches administratives. Contactez-nous par mail à l’adresse osc@oscbfr.lu ou par téléphone au 26 51 66 51.

« Demander de l’aide, n’est pas un signe de faiblesse, au contraire, il s’agit d’une preuve de courage et d’une volonté de changer quelque chose par rapport à sa situation, d’évoluer et de progresser … de (re)devenir peu à peu, acteur/-trice de son propre avenir ».

Jean-Paul Bleser (Directeur Office Social Commun)

Wëllkomm um Site vum Office Social Commun Beetebuerg, Fréiseng, Réiser, De Lëtzebuerger Staat an och d ‘Gemenge stelle finanziell Hëllefen aus.

Leider wësse vill Mënschen net :

 • wat ;
 • wou ;
 • oder wéi déi verschidden Hëllefe gefrot gi

Fir iech en Iwwerbléck ze verschafen, stellt eisen Office Social Commun Beetebuerg, Fréiseng, Réiser iech dëst Dokument zur Verfügung, wou dir eng Partie Hëllefen op ee Bléck gesitt.

Wann dir an enger Lokalitéit vun de Gemenge Beetebuerg, Fréiseng a Réiser wunnt, an dir Hëllef braucht, beim Ausfëlle vun Dokumenter, huelt Kontakt mat eis op via Mail osc@oscbfr.lu oder um Telefon 26 51 66 51. Mir begleeden iech gären.

“Hëllef ze froen, ass keen Zeeche vu Schwächt. Am Contraire, et handelt sech ëm en Zeeche vu Courage a Wëllen, eppes u senger Situatioun ze änneren, z’evoluéieren a sech weider ze entwéckelen … (erëm) lues a lues, Acteur/-trice vu senger eegener Zukunft ze ginn.”

Jean-Paul Bleser (Direkter Office Social Commun)

Willkommen auf der Website des gemeinsamen Sozialamtes Bettemburg, Frisingen, Roeser. Der luxemburgische Staat und viele Gemeinden bieten finanzielle Unterstützung an.

Leider wissen viele Menschen nicht:

 • was sie beantragen können ;
 • wo sie diese beantragen können ;
 • wie sie die verschiedenen Hilfen beantragen können.

Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, stellt Ihnen unser Gemeinsames Sozialamt Bettemburg, Frisingen, Roeser dieses Dokument zur Verfügung.

Wenn Sie in einer Ortschaft der Gemeinden Bettemburg, Frisingen oder Roeser wohnen und Hilfe bei der Bearbeitung der Anträge benötigen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf via unsere E-Mail : osc@oscbfr.lu oder per Telefon um 26 51 66 51.

Wir freuen uns darauf, Sie bei den Anträgen zu begleiten.

“Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, es ist ein Beweis für Mut und Willenskraft, etwas an seiner Situation zu ändern, sich weiterzuentwickeln und Fortschritte zu machen … nach und nach (wieder) Akteur/in seiner eigenen Zukunft zu werden”.

Jean-Paul Bleser (Direktor Sozialamt)

Welcome to the website of the Commun Social Office Bettembourg, Frisange, Roeser. The Luxembourg State and many municipalities offer financial aid.

Unfortunately, many people do not know:

 • what they can apply for ;
 • where they can apply ;
 • how they can apply for the different

To give you an overview, our Commun Social Office Bettembourg, Frisange, Roeser has put this document at your disposal.

If you live in one of the municipalities of Bettembourg, Frisange or Roeser and you need help in processing the applications, please contact us.

We will be happy to assist you with the administrative procedures. Contact us : osc@oscbfr.lu or phone number 26 51 66 51

“Asking for help is not a sign of weakness, on the contrary, it is a proof of courage and a willingness to change something about your situation, to evolve and progress… To (re)become gradually, an actor in his own future.”

Jean-Paul Bleser (Director Commun Social Office)